WINE LALOU CONCEPT

Polityka prywatności

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 I 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) Winespotted Sp. z o.o. (zwana dalej także: „Winespotted”) przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Winespotted z siedzibą w Warszawie, ul. Augustyna Kordeckiego 56/58/23, 04-355 Warszawa, dane kontaktowe – numer telefonu: (+48) 692 202 433 adres e-mail: hello@lalou.com.pl
 2. Winespotted przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  a) komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej w odpowiedzi na zgłoszenie wysłane do Winespotted,
 3. Poza celami wskazanymi w ust. 2 (cel pierwszorzędny), Winespotted może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Winespotted działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych: (a) wdrożenie mechanizmów kontroli zarządczej, (b) doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które może być świadczone na rzecz Winespotted, (c) przeniesienia Pani/Pana danych osobowych do archiwalnej bazy danych prowadzonej przez Winespotted.
 4. Winespotted przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, dane kontaktowe.
 5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 2 i ust. 3 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Winespotted.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 2 i 3, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  a) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Winespotted na podstawie zawartej z Winespotted umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające),
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Winespotted przysługuje Panu/Pani:
  a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  e) prawo do przenoszenia danych.
 8. Organem nadzorczym wobec Winespotted w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. W przypadku, gdy Winespotted uzyskuje dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana, podanie tych danych jest dobrowolne i jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Brak podania przez Panią/Pana swoich danych osobowych nie jest związane z żadnymi konsekwencjami.